ادوارد‎ ‎وونگ در نیویورک‎ ‎تایمز نوشت: دونالد‎ ‎ترامپ‎ ‎دوشنبه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎بخش‎ ‎قدرتمندی‎ ‎از‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎است. این‎ ‎نخستین‎ ‎باری‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎آمریکا‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎حکومت‎ ‎یک‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎فهرست‎ ‎قرار‎ ‎میدهد‎ ‎که‎ ‎البته‎ ‎خطر‎ ‎اقدامات‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎علیه‎ ‎نظامیان‎ ‎آمریکایی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎دارد. ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎بالاترین‎ ‎سطوح‎ ‎حکومت‎ ‎آمریکا‎ ‎مورد‎ ‎بحث‎ ‎قرار‎ ‎گرفته، ‎شامل‎ ‎حال‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است. ‎سپاه‎ ‎فعالیتهایی‎ ‎در‎ ‎سرتاسر‎ ‎خاورمیانه‎ ‎دارد، ‎ ‎به‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎آموزش‎ ‎می دهد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎اعظم‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎حضور‎ ‎دارد. ‎در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ‎ ‎در‎ ‎بیانیه‎ ‎خود‎ ‎تصریح‎ ‎میکند‎: این‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎حقیقت‎ ‎اشاره‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رفتار‎‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎سایر‎ ‎دولتها‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎تفاوت‎ ‎زیادی‎ ‎دارد‎. این‎ ‎اقدام‎ ‎میزان‎ ‎و‎ ‎وسعت‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎حداکثری‎ ‎ما‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎طرز‎ ‎چشمگیری‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد‎ ‎و‎ ‎مخاطرات‎ ‎انجام‎ ‎معامله‎ ‎یا‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎را‎ ‎کاملا‎ ‎روشن‎ ‎میکند. اقدام‎ ‎مذکور‎ ‎از‎ ‎پانزدهم‎ ‎آوریل‎ ‎اجرایی‎ ‎می شود‎ ‎و‎ ‎محدودیتهای‎ ‎وسیع‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎مسافرتی‎ ‎برای‎ ‎اعضای‎ ‎سپاه‎ ‎و‎ ‎متحدان‎ ‎آن‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎مقامات‎ ‎دولتی‎ ‎عراق‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎همکاری‎ ‎میکنند،‎ ‎برقرار‎ ‎می نماید‎. مقامات‎ ‎آمریکایی‎ ‎میگویند‎ ‎این‎ ‎تحریم‎ ‎حدود‎ ‎یازده‎ ‎میلیون‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎اعضا‎ ‎و‎ ‎وابستگان‎ ‎سپاه‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎اعضای‎ ‎بسیج‎ ‎را‎ ‎پوشش‎ ‎می دهد. ‎وزارت‎ ‎امورخارجه‎ ‎آمریکا‎ ‎نیز‎ ‎پیشتر‎ ‎در‎ ‎بیانیه ای‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎مشخص، ‎ ‎سپاه‎ ‎قدس، ‎ ‎واحد‎ ‎ویژه ای‎ ‎درون‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎را‎ ‎عنصری‎ ‎خطرناک‎ ‎دانسته‎ ‎بود. مقامات‎ ‎سیا‎ ‎و‎ ‎پنتاگون‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎مخالف‎ ‎بودند‎ ‎چراکه‎ ‎معتقدند‎ ‎موجب‎ ‎میشود‎ ‎نیروهای‎ ‎ایران‎ ‎بهانه ای‎ ‎برای‎ ‎شدت‎ ‎بخشیدن‎ ‎به‎ ‎عملیات‏ های‎ ‎مرگبار‎ ‎علیه‎ ‎آمریکا‎ ‎بخصوص‎ ‎واحدهای‎ ‎زیر نظر‎ ‎سیا‎ ‎بیابند‎. یک‎ ‎نهاد‎ ‎واسطه ای‎ ‎از‎ ‎وکلا‎ ‎این‎ ‎تحریم ها‎ ‎را‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎وسیع‎ ‎ارزیابی‎ ‎کردند‎ ‎اما‎ ‎جان‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎پمپیو، ‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎اصرار‎ ‎داشتند. ‎پس‎ ‎از‎ ‎افشای‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎نیویورک‎ ‎تایمز، ‎ ‎اختلاف نظر‎ ‎میان‎ ‎مقامات‎ ‎آمریکایی‎ ‎بالا‎ ‎گرفت. ‎ در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎اعلام‎ ‎این‎ ‎خبر، ‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎فرماندهی‎ ‎مرکزی‎ ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه، ‎ ‎سنتکام‎ ‎را‎ ‎جزو‎ ‎گروه‏های‎ ‎تروریستی‎ ‎قرار‎ ‎داد. ‎در‎ ‎بحبوحه‎ ‎جنگ‎ ‎عراق، ‎ ‎مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎متحدان‎ ‎آنها، ‎ ‎به‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎آموزش‎ ‎دادند. ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۴‏‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آنکه‎ ‎داعش‎ ‎بخشهای‎ ‎وسیعی‎ ‎از‎ ‎عراق‎ ‎و‎ ‎سوریه‎ ‎را‎ ‎اشغال‎ ‎کرد، ‎سپاه‎ ‎قدس‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎و‎ ‎ارتش‎ ‎عراق‎ ‎برای‎ ‎نبرد‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎آموزش‎ ‎داد. ‎ارتش‎ ‎آمریکا‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎نبرد‎ ‎حضور‎ ‎داشت‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎ترتیب‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎جبهه‎ ‎می جنگیدند.‎ مقامات‎ ‎ارشد‎ ‎عراق‎ ‎با‎ ‎اقدام‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎تروریستی‎ ‎دانستن‎ ‎سپاه‎ ‎مخالف‎ ‎هستند‎ ‎چراکه‎ ‎موجب‎ ‎محدودیت های‎ ‎مسافرتی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎برای‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎سپاه‎ ‎همکاری‎ ‎نزدیک‎ ‎دارند. ‎همچنین‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎عراقی‎ ‎خواهان‎ ‎محدود‎ ‎کردن‎ ‎نقش‎ ‎‏۵۰۰۰‏‎ ‎نیروی‎ ‎آمریکایی‎ ‎حاضر‎ ‎در‎ ‎خاک‎ ‎عراق‎ ‎شوند.‎ اعلام‎ ‎این‎ ‎خبر‎ ‎تنها‎ ‎یک‎ ‎روز‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎برگزاری‎ ‎انتخابات‎ ‎اسراییل‎ ‎انجام‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎میتواند‎ ‎نقش‎ ‎مهمی‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎جایگاه‎ ‎نتانیاهو‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. او‎ ‎مدام‎ ‎بر‎ ‎خطر‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎امنیت‎ ‎اسراییل‎ ‎تاکید‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎دارد‎ ‎نشان‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎نزدیکی‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎ترامپ، ‎ ‎موجب‎ ‎تقویت‎ ‎امنیت‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎میشود. ‎پس‎ ‎از‎ ‎اعلام‎ ‎خبر‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎ترامپ، ‎ ‎نتانیاهو‎ ‎در‎ ‎توییتر‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎سپاسگزاری‎ ‎کرد‎: بار‎ ‎دیگر‎ ‎شما‎ ‎جهان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎خطر‎ ‎خشونت‎ ‎و‎ ‎تروریسم‎ ‎ایران‎ ‎نجات‎ ‎دادید‎. ماه‎ ‎گذشته‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎حمایت‎ ‎آشکار‎ ‎از‎ ‎نتانیاهو، ‎ ‎ترامپ‎ ‎حاکمیت‎ ‎اسراییل‎ ‎بر‎ ‎بلندیهای‎ ‎اشغالی‎ ‎جولان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رسمیت‎ ‎شناخت.‎ نتانیاهو‎ ‎بر‎ ‎خطرات‎ ‎و‎ ‎تهدیدات‎ ‎حزب الله‎ ‎نیز‎ ‎که‎ ‎متحد‎ ایران‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎سال‎ ‎‏۱۹۹۷‏‎ ‎تحت‎ ‎تحریم‎ ‎آمریکا‎ ‎قرار‎ ‎گرفته، ‎ ‎مدام‎ ‎تاکید‎ ‎میکند. ‎او‎ ‎اخیرا‎ ‎مدعی‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎حزب الله‎ ‎قصد‎ ‎دارد‎ ‎در‎ ‎جولان‎ ‎یک‎ ‎پایگاه‎ ‎تاسیس‎ ‎کند‎. ماه‎ ‎گذشته‎ ‎نیز‎ ‎پمپئو‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎دیدار‎ ‎با‎ ‎نتانیاهو‎ ‎راهی‎ ‎لبنان‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎مقامات‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎همکاری‎ ‎با‎ ‎حزب الله‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎گذاشت‎ ‎اما‎ ‎حزب الله‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎دولت‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎است. جفری‎ ‎پرسکات،‎ ‎عضو‎ ‎شورای‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎در‎ ‎دولت‎ ‎اوباما‎ ‎می گوید‎ ‎دلیلی‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎دولتهای‎ ‎پیشین‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎تروریست‎ ‎قلمداد‎ ‎کردن‎ ‎سپاه‎ ‎خودداری‎ ‎کرده اند‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎اعضای‎ ‎نظامی‎ ‎و‎ ‎امنیتی‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎مخالفند. ‎این‎ ‎اصلا‎ ‎ربطی‎ ‎به‎ ‎مقابله‎ ‎جدی‎ ‎با‎ [ادعای] ‎حمایت‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎تروریسم‎ ‎ندارد. ‎پیامد‎ ‎آن‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هزاران‎ ‎سرباز‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎معرض‎ ‎مخاطرات‎ ‎بیشتری‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎وضعیت‎ ‎فعلی‎ ‎قرار‎ ‎میدهد‎ ‎بدون‎ ‎اینکه‎ ‎دستاوردی‎ ‎برای‎ ‎ما‎ ‎داشته‎ ‎باشد.‎ دولت‎ ‎اوباما‎ ‎نیز‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎مذاکرات‎ ‎هسته ای، ‎اقداماتی‎ ‎علیه‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎اتخاذ‎ ‎کرده‎ ‎بود. ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎توافق‎ ‎خارج‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎فشارهای‎ ‎جدی‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎آغاز‎ ‎کرد.‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎سازمان‎ ‎ملل، ‎برخی‎ ‎اعضای‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎تحریم‎ ‎قرار‎ ‎دادند‎. مجله‎ ‎نیویورکر‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏۲۰۱۷‏‎ ‎گزارش‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎تشکیلاتی‎ ‎متعلق‎ ‎به‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎ساخت‎ ‎هتلی‎ ‎در‎ ‎آذربایجان‎ ‎شراکت‎ ‎داشته‎ ‎که‎ ‎حامیان‎ ‎ثروتمند‎ ‎آن‎ ‎روابطی‎ ‎با ‎ایران‎ ‎داشتند.