با وجود انتشار اخبار و اسامی مختلف در مورد کابینه دولت یازدهم، یک منبع مطلع اعلام کرد که رییس جمهور تا این لحظه با هیچکس صحبتی در مورد حضور در کابینه نداشته است. وی گفت: طی هفته های اخیر انواع کارشناسان و نزدیکان رئیس جمهور پیشنهاداتی را به عنوان اعضای کابینه دولت آینده، به دکتر روحانی داده اند، اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست. این منبع مطلع اضافه کرد: روحانی در حال بررسی پیشنهادات و قطعی کردن اعضای کابینه هست و هیچ کس جز شخص رییس جمهور از این تصمیمات مطلع نیست. وی با اشاره به اظهارنظر برخی وزرا در مورد ابقای خود گفت: رییس جمهور با هیچ یک از وزرای فعلی، حتی قوی ترین و محبوب ترین وزرای خود صحبتی نداشته و این مصاحبه و مذاکره برای تصدی وزارتخانه ها را به روزهای نزدیک آینده موکول کرده است. این در حالیست که طبق شنیده های انتخاب، یکی از اعضای اقتصادی کابینه که دو پسر حاشیه ساز و فعال سنگین حوزه های مختلف اقتصادی اش جنجال ساز شده بودند، طی دیدار با برخی اهالی رسانه که با وعده های خاصی همراه بوده، صراحتاً اعلام کرده که قطعا در جایگاه کنونی خود ابقا خواهد شد. با این حال، و با توجه به عدم گفتگوی رییس جمهور با هیچ یک از اعضای کابینه فعلی در مورد آینده کاری خود، به نظر می آید فرد مذکور و برخی دیگر از اعضای کابینه ، به شدت جایگاه خود را متزلزل می بینند و تلاش می کنند از طریق فشار رسانه ای برای رییس جمهور تصمیم سازی کنند. تلاش رسانه ای این اعضای متزلزل کابینه به شکلی ناشیانه، در حمایت از آنان و تلاش برای سوزاندن رقبایشان، به وفور در برخی رسانه ها بازتاب داشته است. وی ادامه داد: از اواسط هفته ی اینده، میتوان به گزینه های جدی تری دست یافت که در شمار کاندیداهای رییس جمهور برای حضور در کابینه هستند. این منبع مطلع گفت: بنابراین نمیتوان اخبار روزها و هفته های اخیر در مورد کابینه آینده را جدی گرفت؛ اما می توان از هفته اتی به طور جدی تر، از گزینه های احتمالی سخن گفت.