اقتصادی

۷۰۰ میلیارد ریال در ایوان سرمایه گذاری شده است

۷۰۰ میلیارد ریال در ایوان سرمایه گذاری شده است

فرماندار ایوان گفت: ۷۰۰ میلیارد ریال در ایوان سرمایه گذاری شده است.

13 يوليو 2017