محمود کشاورز مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام به تشریح توزیع مشترکین و مصارف در پله های مختلف در استان ایلام پرداخت و گفت: شرکت ملی گاز ایران براساس میزان مصرف، مشترکین را در ۱۲ پله دسته بندی کرده که ۷۷ درصد مشترکین استان ایلام در سه پلۀ اول قرار دارند که هیچ گونه افزایش تعرفه ای نداشته اند و لازم به ذکر ۴۳٫۶ درصد حجم گاز مصرفی در همین سه پله قرار دارد.

وی افزود: ۲۰ مشترکین استان ایلام در پله های ۴ تا ۷ قرار دارند که به طور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش گاز بها دارند و حجم گاز مصرفی در این پله ها ۴۶٫۴ درصد است.

کشاورز تصریح کرد: ۲٫۵ درصد مشترکین در پله های ۸ تا ۱۰ قرار دارند که ۵۰ درصد افزایش گازبها داشته اند و حجم گاز مصرفی این پله ها ۸ درصد میزان گاز مصرفی استان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: فقط ۰/۴ درصد مشترکین در پله های ۱۱ و ۱۲ قرار دارند که مشمول افزایش گازبهای بیش از ۳۵۰ درصد می شوند و حجم گاز مصرفی این پله ها ۲ درصد گاز مصرفی استان است.

محمود کشاورز در خصوص تشویقات در نظر گرفته شده برای مشترکین کم مصرف گفت: مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی ۱۶ آبانماه تا ۱۵ اسفندماه هر سال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد به ازای هر یک واحد درصد کاهش مشمول تخفیف پاداش صرفه جویی معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

وی افزود: در صورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف ۵ هزار متر مکعب در ساعت و یا بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی ۱۶ آبانماه تا ۱۵ اسفندماه هر سال حداقل برای ۵ روز متوالی مصرف خود را به میزان ۳۹ درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند متناسب با میزان کاهش مصرف گاز مشمول تخفیف معادل۱۰ درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

کشاورز تصریح کرد: در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمی شود.

برچسب ها :ناموجود