شرکت گاز استان ایلام در جشنواره استانی شهید رجایی، رتبه برتر در محور صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را کسب نمود. به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام گفت: در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ جشنواره شهید رجایی، ادارات استان در محورهای مختلف عملکردی از سوی استانداری مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند که شرکت گاز استان ایلام در محور صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری حائز رتبه برتر گردید. وی کسب رتبه برتر در شاخص اقتصاد مقاومتی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۸ را دیگر عنوان کسب شده شرکت گاز استان عنوان نمود. مهندس سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در لوح سپاس به عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان، عناوین کسب شده شرکت گاز استان در جشنواره شهید رجایی شرکت گاز را که نشان از اعتدال گرایی، قانون مداری و خدمت صادقانه شرکت گاز به مردم است را به مدیر عامل و کارکنان شرکت تبریک و از زحمات ایشان تقدیر نمود.

برچسب ها :ناموجود